Technické parametry


Čl. 5
Technické parametry drah


5.1 Řídící orgán soutěže odpovídá za prověření technických parametrů a stav zařízení, drah, sportovního nářadí (vybavení pro vlastní hru) při vlastním průběhu jím řízených soutěží. Technická odpovědnost je na samotných centrech.

5.2  Podmínky, které musí splňovat centra a zařízení, na kterých se hrají soutěže schválené bowlingovou sekcí, obsahuje protokol, kterým prověřuje, kontroluje a schvaluje řídící orgán způsobilost technických parametrů pro samotnou hru.

5.3 Změny a nařízení, kterými se musí bowlingová centra řídit projednává a schvaluje vedení bowlingové sekce na návrh STK.

5.4  Specifikace bowlingových drah :
Složení ? materiál :
Bowlingové dráhy včetně postraních žlabů vracecího zařízení a rozběžiště  musí být konstruovány ze dřeva nebo jiného povoleného materiálu. Okraje desky kuželek, zadní deska, boční žlaby a bednění žlabu mohou být také zhotoveny z vláken nebo jiného syntetického materiálu. Rozběžiště může být konstruováno z ostatních materiálů v souladu s předpoklady zde definovanými.
Rozběžiště :
Délka čáry přešlapu nesmí přesáhnout 15 stop. Tolerance 1/4 palce je povolena k hloubce snížení nebo vybrání.
Čára přešlapu :
Čára přešlapu nesmí být mimo toleranci 3/4 ? 1 palec v šířce a musí být zřetelně a jasně vyznačena nebo zapuštěna v dráze. Ta bude prodloužena z dráhy až ke zdi nebo bodu ohraničeného místa hráče.
Přešlapové zařízení :
Každé certifikované zařízení musí mít zařízení indikace přešlapu v činnosti nebo přešlapového rozhodčího stojícího přímo u přešlapové čáry, který by měl mít ničím nerušený výhled na všechny čáry přešlapu.
Dráha :
Celková délka dráhy je 62 stop a 10 a 3/16 palce, měřeno od čáry přešlapu ke kraji dopadiště kuželek (bez zadní desky), s povolenou tolerancí 1/2 palce, jak je stanoveno níže. Od přešlapové čáry ke kuželce č. 1 (středu) musí být 60 stop s povolenou tolerancí 1/2 palce. Od kuželky č. 1 (střed) ke kraji dopadiště kuželek musí být 34 a 3/16 palce (bez zadní desky).
Šířka dráhy nesmí překročit toleranci 41 ? 42 palců. Dráha a žlaby nesmí překročit toleranci od 60 do 60 a 1/4 palce.
Povrch mezi čarou přešlapu a zadní deskou bude volný bez prohlubní a žlabů a výčnělků přesahujících 40/1000 palce. Nebude ani zešikmení dráhy větší než 40/1000 palce. Na desce kuželek nebude podélný sklon než  0,187 (3/16) palce na celém rozpětí 42 palců.
Deska kuželek bude konstruována z tvrdého dřeva nebo jiných odsouhlasených materiálů jak je uvedeno výše.
Pás vláken nebude přesahovat 1/4 palce tloušťky a 1 a 1/2 palce šířky, v čase instalace pásu vláken mohou být přilepeny ke straně desky kuželek bezprostředně žlaby a bude rozšířena od bodu před kuželkami k dopadišti.
Takže pásy vláken musí být instalovány vertikálně, takže konečná šířka na desce kuželek není větší než 1/4 palce.
Okraj desky kuželek musí být kulatý s radiusem 5/32 palce. Pokud je tento radius odstraněn při úpravách dráhy, musí být obnoven.
Zadní deska nepřesáhne tloušťku 2 palců a může být přilepena na zadní část dráhy. Nikdy nesmí být více než 5 palců od boku hracího povrchu včetně zadní desky zpět od středu kuželek 7, 8, 9 a 10.
Žlaby :
Žlaby budou umístěny na každé straně dráhy a budou začínat na čáře přešlapu a pokračovat rovnoběžně s dráhou až do dopadiště.
Žlaby budou ne menší než 9 a ne větší než 9 a 1/2 palce. Žlaby a dráha nebudou menší než 60 a větší než 60 a 1/2 palce.
Z bodu protilehlého nebo v rozmezí 15 palců před kuželkou č. 1 musí mít žlaby čtvercový průřez. Čtvercová část musí postupně klesat a být pevně upevněna až k dopadišti a nebude v nejmělčím místě mělčí než 3 a 1/2 palce a v nejhlubším místě ne hlubší než 3 a 3/4 palce pod povrchem dráhy. Zbytek každého žlabu bude do tvaru konkávy a bude konstruován ze dřeva nebo syntetického materiálu. V čase výroby těchto žlabů bude v jejich středu měřeno nejvíce 1 ? 7/8 palce hloubky.
Bednění :
Pásy bednění nebudou přesahovat 7/8 palce výšky a 3/4 palce šířky v bodu protilehlém 15 palců před kuželkou č. 1 a postupně se zvětšují na 1 a 1/2 palce výšky při 3/4 palce šířky proti kuželkám č. 7 a 10 a budou bezpečně upevněny ke každému nižšímu přicházejícímu od žlabu.
Postavení kuželek (kotoučky-značky) :
Kotoučky (značky), na kterých musí kuželky stát, budou zřetelně a jasně vyznačeny nebo vytištěny nebo zapuštěny do dráhy a budou mít průměr 2 a 1/4 palce a středy od sebe vzdáleny 12 palců a budou s kuželkami očíslovány následujícím způsobem : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a 10.
To musí být 3 palce od středu kuželek 7,8,9 a 10 do dopadiště (bez zadní desky). To nebude méně než 2 a 1/2 palce a ne více než 3 palce od krajních kuželek 7 a 10 ke straně desky kuželek. Rozdíl mezi středem rohové kuželky a hranou dráhy včetně žlabu nebude menší než 12 a větší než 12 a 1/8 palce k dřevěné příčce. Nikdy nebude vzdálenost kuželky č. 1 k dřevěné příčce menší než 30 palců. To bude 31 a 3/16 palce ze středu kuželky 1 k protažené přímce skrz středy zadní řady kuželek a 34 a 3/16 palce k dopadišti (bez zadní desky).
Zařízení pro stavění kuželek :
Při stanovení použití stavěcího zařízení musí být toto zařízení ročně přezkušováno. Kde je zajištěn rozpor, nebude doporučeno odsouhlasení až do opravy.
Vracecí zařízení :
Vracecí zařízení nebo boční příčka nebude menší než 17 a větší než 24 palců výšky nad drahou a bude vést od bodu protilehlého nebo 15 palců před kuželkou č. 1 k zadní části zdi mantinelu. Vracecí zařízení bude umístěno rovnoběžně s drahou. Vzdálenost mezi povrch vracecích zařízení nebude menší než 60 palců a větší než 60 a 1/4 palce.
Vlákenné desky :
Vracecí zařízení může být pokryto vrstvou tvrdých vulkanizovaných vláken do tloušťky 3/16 palce.
Dopadiště :
Na dráze bez automatického stavěče nebude méně než 10 palců pod povrchem dráhy a ne menší než 9 a 1/2 palce od povrchové krytiny dopadiště k povrchu dráhy. Dopadiště nebude větší než 30 palců v šířce od hrany dráhy (včetně šířky zadní desky jako součásti měření) k povrchu zadní části mantinelu.
Specifikace místa dopadiště pro automatické stavěče jsou vyvíjeny pro každý stavěč a jsou-li souhlasné, jsou povoleny.
Zadní mantinel :
Zadní mantinely musí být ve všech případech potaženy tmavým materiálem a konstruovány jako ochrana při odskočení kuželek z dráhy.
Označení nebo vzhled :
Označení nebo vzhled drah a rozběžišť bude povolen v souladu s následujícími specifikacemi.
V bodě vzdáleném 12 a 16 stop od čáry přešlapu může být zapuštěno nebo natištěno maximálně 7 znaků. Každý znak bude stejný a může se skládat z jednoho nebo více špalíků, šipek, kosočtverců, trojúhelníků nebo pravoúhlých obrazců. Povrch každého znaku bude menší než 1 a 1/4 palce šířky a 6 palců délky. Každý znak musí být stejně daleko od jiného a umístěn v jednotném stylu.
V místě 6-8 stop od čáry přešlapu a rovnoběžně s ní může být zapuštěno nebo natištěno na dráze max. 10 vodítek. Každé vodítko bude stejné kruhového tvaru s průměrem 3/4 palce. Max. 7 vodítek může být zapuštěno nebo natištěno na rozběžišti v každém z následujících bodů.
Od 2 do 6 palců, 9 až 10 stop, 11 až 12 stop a 14 až 15 stop. Každá série vodítek, bude rovnoběžná s čarou přešlapu a každé vodítko bude stejné, kruhové s průměrem do 3/4 palce. Zapuštěné značky budou ze dřeva, plastu nebo vláken a budou ve stejné rovině s povrchem drah a rozběžišť.
Pokud jsou značky natištěny, budou naneseny na čisté dřevo a pak pokryty lakem nebo vrstvou podobného transparentního materiálu použitého k úpravě povrchu. Všechny takové instalace musí být jednotné jak v podobě, tak v mírách a bez nejmenšího narušení přírodního vzhledu drah, nebo syntetického vzhledu drah.
Požadavky na údržbu drah :
Následující požadavky na údržbu drah budou aplikovány na všech oficiálních turnajích a soutěžích.
Hlavním cílem pro turnaje bude vytvoření spravedlivých podmínek pro všechny hráče na všech hracích místech. Oficiální delegát turnaje se po konzultaci se sportovně technickou komisí pokusí o zajištění opatření konsistenčních reakčních charakteristik koulí při úplné šířce a 7délce drah pro průběh soutěží. Speciální úprava (olejování) a vytírání (leštění) budou vyhovovat následujícím požadavkům :
Následující aplikace na úpravu části dráhy (včetně leštění částí), kde bude nejméně 5 jednotek úpravy ve všech bodech povrchu dráhy.
Minimální a maximální rozdíl úpravy včetně leštěné části nebude menší než 25 stop a větší než 45 stop. Toto pravidlo nemusí platit u střední délky dráhy 28 stop. Rozdíl mezi 28 stopami a 45 stopami může být použit k úpravě dráhy. Celá délka dráhy musí být vytírána v průběhu turnaje denně. Stejné procedury budou aplikovány pro každý 3. Den. V soutěži ?turnajová technická komise? rozhodne o nutnosti olejovat více než jednou denně, plná délka všech drah se bude denně vytírat před zahájením soutěží.
Grafy budou denně znázorňovat před zahájením koulení a udělány dostupné pro inspekci dle požadavku. Oficiální delegát je odpovědný za dodatečné publikování detailní směrnice za asistence sportovně technické komise při provozování její povinnosti.

Čl. 6
Specifikace kuželek


Prezentované procedury adaptované na schválené kuželky ABC/WIBC ?oddělením technických specifikací? je adekvátní. WTBA proto schválí všechny kuželky schválené ABC/WIBC.

Materiál :
Odsouhlasené kuželky budou zhotoveny ze zdravého, tvrdého javoru. Každá kuželka může být konstruována jako celek, nebo laminována ze dvou nebo více částí v souladu se zde uvedenými specifikacemi. Veškeré laminování částí musí být rovnoběžné s vertikální osou kuželky. Nové a použité dřevo bude povoleno s opatřením pro takové nové nebo pravené kuželky, které jsou produkovány v souladu se specifikacemi WTBA.
Váha :
Každá plastická kuželka musí vážit ne méně než 3 libry 6 uncí (1531 g) a ne více než 3 libry 10 uncí (1645 g). Všechny kuželky v sadě musí být stejného vzhledu včetně konstrukce, materiálu, etikety a znaku na krku a celkového vnějšího vzhledu.
Vyvážení :
Střed těžiště kuželky bude měřen ode dna kuželky a nebude výše  než 5 a 60/64 palce a níže než 5 a 40/64 palce.
Obsah vlhkosti :
Obsah vlhkosti nesmí být menší než 6% a větší než 12%. V laminovaných kuželkách nesmí mít jednotlivé části více jak 2% v průběhu lepení.
Konečná úprava :
Jednokusové nebo laminované kuželky budou dokončeny s regulérně přijatými konečnými úpravami dřeva a pokrytí bude transparentní nebo bíle pigmentováno s výjimkou znaku na krku, identifikačních symbolů nebo jmen. Regulérní konečná úprava dřeva nepřesáhne tloušťku 0,004 palce, pak je akceptovatelná.
Vzhled a míry :
Výška každé kuželky bud 15 palců s povolenou tolerancí +- 2/64 palce. Všechny kuželky musí být vybaveny povoleným terčíkem na plastické nebo vlákenné bázi připojeným a nemajícím menší vnější průměr než 2 palce.
WTBA Specifications je uložena u STK.
Nejlepší kuželky budou mít jednotný oblouk s radiusem 1,273? +- 2/64 palce.
Tolerance průměru nebude větší než +- 2/64 palce. Kužel bude lomený, všechny linie budou elegantně zakřiveny. Žádná část základny nebude vyčnívat mimo základnový terčík, ale části základny se základnovým terčíkem se mohou překrývat nejvíce o 0,025 palce. Všechny kuželky budou kruhové ve vnějším okraji základny při výrobě mít 5/32 (0,156) palce radius s tolerancí +- 2/64 palce. Průměr základny mimo kruhového okraje nebude menší než 2 palce.

 

Čl. 7
Specifikace pro bowlingové koule


Specifikace pro bowlingové koule je uložena jako samostatný dokument u STK. Jedná se o materiál, váhu a velikost, vyvážení a tvrdost.
Ostatní jinak neuvedené technické parametry jsou předmětem rozhodnutí a schvalování příslušnou komisí vedení bowlingové sekce, což je STK.

FOTOGALERIE
Interiér
Interiér
Turnaj Firem - 1. ročník
Turnaj Firem - 1. ročník
FACEBOOK
NOVINKY NA E-MAIL
Registrujte se pro odběr
novinek a aktuální nabídky
poledního menu
ODKAZY
Horácké noviny CAPO Bowling Equipment Bazén Laguna - Třebíč Reklamní předměty - E-shop